Το προαιρετικό αυτό μάθημα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία, αναπτύσσει αναλυτικά εργαλεία και υποδείγματα για την εξήγηση της συμπεριφοράς ανοικτών οικονομιών και της διεθνούς οικονομίας και την αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής τόσο σε μεμονωμένες ανοικτές οικονομίες, όσο και στην παγκόσμια οικονομία.

Το μάθημα απαιτεί ένα υπόβαθρο στην προπτυχιακή μακροοικονομική και τη διεθνή οικονομική.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια συνθετική ανάλυση παραδοσιακών μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών, τον προσδιορισμό και τη δυναμική των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ισοζύγιο πληρωμών,τις επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, τα μικροοικονομικά θεμέλια δυναμικών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών, το ρόλο της αβεβαιότητας και του πριμ κινδύνου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη διεθνή οικονομική μεγέθυνση, τα υπέρ και τα κατά καθεστώτων σταθερών και κυμαινομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών,  τις επιπτώσεις κερδοσκοπικών επιθέσεων και κρίσεων ισοζυγίου πληρωμών, τη διεθνή μακροοικονομική αλληλεξάρτηση, και τέλος τα οικονομικά του διεθνούς νομισματικού συστήματος και της ζώνης του ευρώ.

Σύνδεσμος για την Ιστοσελίδα του Μαθήματος

 

 

Advertisement