Η σειρά αυτή διαλέξεων στη μακροοικονομική θεωρία και πολιτική είναι προσανατολισμένη στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομιών στο σύνολό τους.

Αναφέρεται στον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής, των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της ανεργίας και του πληθωρισμού σε κλειστές και ανοικτές οικονομίες.

Προσφέρεται ως υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου στους σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020.

Κύριος Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση των μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η αναλυτική προσέγγιση του μαθήματος βασίζεται στη χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις των τριών κυριοτέρων μακροοικονομικών αγορών: 1. της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, 2. της αγοράς εργασίας και 3. της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου.

Σύνδεσμος στον Ιστότοπο του Μαθήματος

 

 

Advertisement