Οι διαλέξεις αυτές, οι οποίες δίδονται στα Αγγλικά, είναι το πρώτο μέρος του υποχρεωτικού μεταπτυχιακού μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία, για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία, και το οποίο διδάσκει ο καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης. Υποθέτει κάποια εξοικείωση με την προπτυχιακή μακροοικονομική και τα βασικά μαθηματικά εργαλεία.

Οι διαλέξεις εστιάζουν στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων, της θεωρίας του χρήματος και των εναλλακτικών θεωριών των μακροοικονομικών διακυμάνσεων, της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές.

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 1. Υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς μεγέθυνσης. 2. Υποδείγματα κατανάλωσης και επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 3. Υποδείγματα της αγοράς χρήματος, επιπέδου τιμών και πληθωρισμού. 4. Νέα κλασσικά υποδείγματα συνολικών διακυμάνσεων. 5. Νέα κεϋνσιανά υποδείγματα συνολικών διακυμάνσεων, ανεργίας και πληθωρισμού.

Οι λεπτομερείς σημειώσεις των διαλέξεων και των ασκήσεων, των επικοινωνιών και του συμπληρωματικού υλικού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Βασική Βιβλιογραφία

Alogoskoufis George (2019), Dynamic Macroeconomics, Cambridge MA, MIT Press.

Benassy Jean-Pascal (2011), Macroeconomic Theory, Oxford, Oxford University Press.

Romer David (2012), Advanced Macroeconomics, (4η έκδοση), New York, McGraw Hill Irwin.

Σύνδεσμος για την Ιστοσελίδα του Μαθήματος

Advertisement